ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF FOUNDRY ENGINEERING

Леярски английско-български речник: Топене и заливане / Terminological Dictionary of Foundry Engineering: Melting and Pouring


Melting and Pouring - Топене и заливане (150)

melt - стопилка, разтопен метал от едно стопяване, плавка, топя, стопявам, стапям, разтварям
melting - топене, стопяване, стапяне
melting point - температура (точка) на топене
smelt - стопилка, стопен метал, топя, произвеждам метал чрез топене
molten metal - стопилка, стопен метал
ingot (pig) metal - метал на слитъци
crucible melting - топене в тигел
vacuum melting - топене във (среда от) вакуум
steel foundry - стоманолеярна
steel-worker - стоманолеяр
iron foundry - чугунолеярна
furnace, oven - пещ
cupola - вагрянка
tank (receiver) cupola - вагрянка с (преден) резервоар
non-receiver cupola - вагрянка без резервоар
spark arrester - искрогасител
stack - комин на вагрянка
charging door - отвор за подаване на шихтовите материали в шахтата
shell - кожух
iron charge, metal charge - метална шихта, шихтов ред от метал
lining - огнеупорна зидария
coke charge - коксова шихта, шихтов ред от кокс
cupola body, cupola shaft - шахта на вагрянка
tuyere - форма, фурма за подаване на въздух
wind box - въздушен (формен) пояс
sand bottom - дъно
forehearth, receiver - преден резервор
spout - отвор за изпускане на стопения чугун в предния резервоар
coke bed - коксова подложка
door - дъно с отвори, затворени с шарнирно захванати към подова плоча капаци
tap hole - изпускателен отвор
blast - вдухващ, нагнетателен вентилатор
mixture of raw materials, charge - шихта
charge calculation, mixing - шихтоване
scrap - скрап, метални отпадъци
chip briquette - брикет от стружки
ferroalloy - феросплав
ferrous - съдържащ желязо, феросъединение
modifier, inoculant - модификатор
modification, inoculation - модифициране
foundry (hardening, master, preliminary) alloy, ligature - лигатура
coke - кокс
metallurgical (blast furnace) coke - високопещен кокс
foundry coke, cupola coke - леярски кокс
flux - флюс
chamot(te) - шамот
slag - шлака
acid slag - кисела шлака
friable slag - лесноотделяща се шлака
basic slag - основна шлака
cupola slag - шлака от вагрянка
electric arc furnace - електродъгова пещ
graphite electrode - графитен електрод
electric melting - стопяване в електрическа пещ
induction furnace - индукционна пещ
induction coil - индуктор
coreless induction furnace - индукционна пещ без сърцевина
high-frequency furnace - високочестотна индукционна пещ
core-type (low-frequency) furnace - нискочестотна индукционна пещ
crucible - тигел
fire melting pot - метален тигел
blast furnace - висока пещ
Simens-Martin furnace - сименс-мартенова пещ
(electric-)resistanse furnace - (електро)съпротивителна пещ
pot (crucible) furnace - тиглова пещ
tube (pipe) furnace - тръбна пещ
tunnel furnace - тунелна пещ
gas(-fired) furnace - газова пещ
arc furnace - дъгова пещ
vacuum furnace - вакуумна пещ
coke oven - коксова пещ
reverberatory (balling, air) furnace - отражателна пещ
flame (combustion) furnace - пламъчна пещ
acid furnace - пещ с кисела облицовка
basic furnace - пещ с основна облицовка
uphill furnace - пещ с наклонен под
fettling - футеровка, облицовка, материал за футероване
fettle - облицовам с огнеупорни материали
casting, pouring - леене, заливане с метал, отливане
cast, pour - лея, заливам, отливам
ladle - разливна кофа, кош, черпак
casting (foundry) ladle - леярска кофа
teeming ladle, pouring pot - разливъчна кофа
steel-pouring ladle - кофа за разливане на стомана
bottom-pour ladle - кофа с дънно разливане, стопорна кофа
tea-pot spout ladle - сифонна (чайникова) разливъчна кофа
drum ladle - кофа-барабан, барабанна кофа
ladle pot - кофа за чугун
slag pot - кофа за шлака
ladle crane - разливен кран
monorail ladle - кофа (с повдигач) задвижвана по монорелсов път
hand ladle - ръчна леярска кофа
pouring (teeming) truck - разливна количка
horizontal casting - леене в хоризонтално разположена форма
vertical casting - леене във вертикално разположена форма
pouring in a conveyer - заливане на конвейер
foundry conveyer - леярски конвейер
platform for pouring - разливна платформа (площадка)
assembly roller conveyer - конвейерен ролганг за събиране (сглобяване) на форми
cooling zone of the conveyer - охладителен тунел към леярския конвейер
power-drive station - задвижваща (конвейера) станция
metal - метал
alloy - сплав
alloy grade - марка на сплавта
chemical composition - химичен състав
ferrous metal - черен метал (стомана, чугун)
steel grade - марка на стоманата, марка стомана
open-hearth steel - мартенова стомана
electric (furnace) steel - електростомана
converter steel, bessemer steel - конверторна, бесемерова стомана
killed steel - спокойна стомана
semi-killed steel - полуспокойна стомана
rimming steel - кипяща стомана
casting steel, cast steel - лята стомана, стомана за отливки
(plain) carbon steel - въглеродна стомана
low-carbon steel - нисковъглеродна стомана, 0,05-0,25% C
medium-carbon steel - средновъглеродна стомана, 0,25-0,60% C
high-carbon steel - високовъглеродна стомана, 0,60-2,0% C
alloy steel - легирана стомана
manganese steel - манганова стомана
cast iron - чугун
pig iron - доменен чугун
foundry pig iron - леярски чугун, чугун на блокове
white cast iron - бял чугун
grey iron - сив чугун
damping - демпфериране, затихване, заглъхване (демпфериране на вибрациите при сивия чугун)
graphite - графит
foundry graphite - леярски графит
graphitization, greing - графитизация
graphitize - графитизирам
flake graphite - пластинчат графит
spherical graphite - сферичен графит
malleable cast iron - ковък чугун
white-heart malleable cast iron - бялосърдечен ковък чугун
black-heart malleable cast iron - черносърдечен ковък чугун
inoculated cast iron - модифициран чугун
ductile/nodular cast iron, high-strength cast iron - сферографитен сив чугун
bearing cast iron - антифрикционен чугун
chilled cast iron - избелен чугун
alloy cast iron - легиран чугун
nonferrous metal - цветен метал
tin bronze - калаен бронз
aluminium bronze - алуминиев бронз
lead bronze - оловен бронз
brass - месинг
silicon brass - силициев месинг
aluminium/(aм.) aluminum casting alloy - алуминиева леярска сплав
aluminium-silicon alloy - силумин
duralumin - дуралуминий, деформируема алуминиева сплав (Cu,Mg,Mn,Al)
magnesium alloy - магнезиева сплав
titanium alloy - титанова сплав

General terms - Общи термини (104)
Mould and Core Materials - Формовъчни материали (84)
Moulding - Формоване (88)
Knock out, Cleaning - Избиване и почистване (23)
Foundry Defects - Леярски дефекти (30)
Miscellaneous - Разни (17)