ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF FOUNDRY ENGINEERING

Леярски английско-български речник: Формовъчни материали
Terminological Dictionary of Foundry Engineering: Mould and Core Materials


Mould and Core Materials - Формовъчни материали (84)

mould and core material - формовъчен материал, материал за изработване на форми и сърца
natural moulding sand - естествена формовъчна смес, пръст
silica - кварц, силициев двуокис
sand - пясък
graded sand - фракциониран пясък, пясък на фракции
well-graded sand - пясък с добър гранулометричен състав
round sand - пясък със закръглена форма на зърната
clay - глина, формовъчна глина
bentonite - бентонит
sieve analysis - ситов, гранулометричен анализ
grain-size distribution - зърнест състав (на пясък), разпределение на фракции
granulometric composition, grading, grading size distribution - гранулометричен състав
mesh - отвор на сито, меш (брой на отворите в един линеен инч)
high-silica sand - кварцов пясък (>97% кварц, до 2% глина, отговаря на клас 1ПК по БДС4035-90)
weak sand, lean sand - кварцов пясък (>90% кварц, 2-10% глина, клас 3ПК по БДС4035-90)
medium strong sand - кварцов пясък (>80% кварц, 10-20% глина)
strong sand - глинест пясък, формовъчна смес (>70% кварц, 20-30% глина)
very strong sand - формовъчна смес (>50% кварц, 30-50% глина)
low-silica sand, clay sand - глинест пясък
coarse sand - едрозърнест пясък
gravel, grit - едрозърнест пясък, дребен чакъл (за укрепване на черупкови форми)
bond, binder, binding/bonding agent - свързващ материал, свързващо вещество
unbonded sand - пясък без свързващи вещества (за V-процес, леене с газифициращи се модели)
phenolic resin - фенолна смола
carbamide resin - карбамидна смола
drying oil, linseed oil - ленено масло, безир
dextrin - декстрин
molasses - меласа
water glass - водно стъкло, Na2O.nSi02.mH2O
moulding mixture, moulding sand - формовъчна смес
sand-and-clay mixture - пясъчно-глинеста формовъчна смес
core mix, core sand - сърцева смес
facing sand - облицовъчна смес
backing sand - пълнежна смес
facing-and-backing sand - единна формовъчна смес
liquid self-hardening mixture - течна самовтвърдяваща се формовъчна смес
moisture content - влажност, съдържание на влага
clay content - съдържание на глина, глинеста съставна част
permeability - газопропускливост
resistance to spalling - ронливост
mouldability - податливост към изменение на формата, формуемост
refractoriness - огнеупорност
sand strength - якост на формовъчна смес
compressive (compression) strength - якост на натиск
shearing strength - якост на срязване
bending strength - якост на огъване
tensile strength - якост на опън
dry strength - якост на изсушена формовъчна смес
green strength - якост на неизсушена формовъчна смес
moulding-sand preparation - смесеподготовка, приготвяне на формовъчната смес
drying, baking - сушене, изсушаване
dry - суша, изсушавам
drier, dryer - сушилня, сушилна инсталация, драйер (профилна сушилна плоча за сърца)
rotary drier - въртяща се (барабанна) сушилня
installation for fluidized-bed drying - инсталация за сушене в кипящ слой
crushing - трошене
crush - троша
crusher - трошачка
ball crusher - топкова трошачка
roll breaker, roll crusher - валцова трошачка
grinding, milling - дробене, раздробяване, смилане
grind, mill - разробявам, смилам
mill - мелница
hammer mill - чукова мелница
ball mill - топкова мелница
screening - пресяване
screen - пресявам
sieve, screen - сито
gyratory sieve, rotary screen - въртящо се (барабанно) сито
vibrating screen, vibratory sieve - вибрационно сито
jigging screen, shaking screen, shaker - тръскащо сито
magnetic separator - магнитен сепаратор
mixing - смесване, разбъркване
mix - смесвам, разбърквам
putty chaser, kollergang, chaser, edge-runner mill - колерганг
sand mill, mixer, miller - колерганг
desintegration, aeration - разрохкване
sand desintegrator - дезинтегратор за разрохкване на формовъчната смес, разрохквател
aerator - аератор за разрохкване на формовъчната смес
spike desintegrator - дисков дезинтегратор (дискова разрохкваща машина)
belt-type desitegrator - лентов дезинтегратор (ройер)
sand plant - смесеподготвителен цех, отделение, участък
new sand - неизползван, свеж пясък
burnt sand - отработена смес
reused sand, reconditioned sand - възстановена оборотна смес, повторно използвана смес

General terms - Общи термини (104)
Moulding - Формоване (88)
Melting and Pouring - Топене и заливане (150)
Knock out, Cleaning - Избиване и почистване (23)
Foundry Defects - Леярски дефекти (30)
Miscellaneous - Разни (17)