НТС по Машиностроене, Доктор инж. Райчо Георгиев - Главен секретар, www.mech-ing.com STUME - BULGARIA
Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering
НТС по МАШИНОСТРОЕНЕ - СОФИЯ


Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering.

Contact:

Dr. Eng. Raycho Georgiev  -  Secretary

108 Rakovski Str., 1000 Sofia, BULGARIA
tel.: (++359 2) 987 7290,  tel. / fax: (++359 2) 986 2240
e-mail:   nts-bg@mech-ing.com
website: www.mech-ing.comНТС по МАШИНОСТРОЕНЕ
член на Федерацията на научно-техническите съюзи

За контакти:

д-р инж. Райчо Георгиев  -  Главен секретар

ул."Г.С.Раковски" 108, София 1000
тел.: (02) 987 7290,  тел. / факс: (02) 986 2240
e-mail:   nts-bg@mech-ing.com
website: www.mech-ing.comТериториална организация на Научно-техническите съюзи - гр.Добрич.