BULUW - WEB-БАЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ОТ ОБЛАСТТА НА НАВАРЯВАНЕТО *


  Николай Христов, НИИ по транспорта ЕООД, София
Николай Тончев, ВТУ "Т.Каблешков", София
Деньо Алипиев, ТУ - София


Резюме

Представена е Web-базираната информационна система от областта на наваряването BULUW (BULding Up by Welding), нейната архитектура и възможности. Информационните системи от този тип се използват главно от инженерно технически кадри (конструктори и технолози), принадлежащи към първото ниво на мениджмънта в организациите. Предназначението на BULUW е да подпомага с конкретна, детайлна информация, осигуряваща връзката между схемата на наваряването, използвания електроден метал и реализираната чрез него твърдост, като по този начин се автоматизира част от процеса на проектиране и на обработката на информацията, свързана с конкретните технологични особености на наваряването.

Ключови думи: Информационна система, наваряване, Web-базирани системи.Увод

В съвременните производствени предприятия постепенно навлиза голямо разнообразие от програмни продукти и системи, но те все още се използват самостоятелно, като програмни продукти за автоматизация на отделни елементи от производствените процеси и трудно се централизира обработваната от тях информация. Независимо от това, вече се наблюдава на пазара една тенденция към предлагане на системи за комплексни решения и в съвременните програми задължително влизат като елементи модули и функции за обмен на информация.

Целта на настоящото съобщение е да представи архитектурата и възможностите на Web-ориентираната информационна система от областта на наваряването. Информационните системи от този тип се използва главно от инженерно-технически кадри (конструктори и технолози), принадлежащи към първото ниво на мениджмънта в организациите.

Мениджърските информационни системи започват развитието си през през 70-те и началото на 80-те години, въз основа на съществуващите до тогава елементарни файлови системи от бази данни и се характеризират с

- йерархични и мрежова структура на системите с бази данни (БД),
- релационни бази от данни,
- създаване на инструменти за моделиране на БД,
- индексация и техники за организация на БД,
- създаване на SQL за обработка на заявки,
- създаване на потребителски интерфейс - форми, рапорти, отчети,
- поява на OLTP (On-line transaction Protocol).

Web-базирани информационни системи започват развитието си от 90-те години, във връзка с масовото навлизане на интернет и включват XML-базирани ВД и Web mining.

В настоящия момент голямо приложение намират т.нар. Advanced DB системи и Advanced DB приложения. Характерно за тях е, че се обработват не само релационни, а и множество от други данни - чертежи, карти, мултимедия, www и др. Изисква се обработка на различни структури (обектни, неструктурирани, мултимедия и т.н.). Тези изисквания се удовлетворяват чрез: обектно-ориентираните, обектно-релационните, пространствените и мултимедийните, www-базирани ИС.

БД обикновено съхраняват голямо количество подробна информация за обектите. Потребителите често имат нужда от по-обобщена информация, която да получават бързо като избират различни нива на сумаризация. За обработката на такова голямо количество информация се използват техниките на Data Mining. Извършва се описание на понятията, които са базата за характеризация и сравняване на данните. Ако понятията са описани като класове от обекти, това описание е всъщност описание на класовете.

В областта на леенето и пластичната деформация компютърни системи се използват за проектиране на леярската форма, поансоните и матриците.

Информационни системи се използват също така при избора на стомана и други метални материали. Някои от тях са реализирани като програмни продукти, а други са web-базирани. Най-големите са немската Stahlschlussel (www.stahlschluessel.de), наследник на едноименния каталог, излизащ от 1951 и обхващащ над 60000 марки стомана, и швейцарската Key to metals (www.key-to-metals.com), която освен CD вариант има и много богата web базирана база данни с два раздела Key to metals - steel и Key to metals - nonferrous, обновяваща се непрекъснато и поддържаща 17 езика. Заслужава да се спомене и руската Марочник стали и сплавов (splav.kharkov.com), която e web-базирана и напълно безплатна.

В областта на заваряването, и в частност наваряването, информационните системи са сравнително ограничени. Като такива могат да се разглеждат електронните каталози на някои фирми, произвеждащи материали за заваряване и наваряване, както и някои програмни продукти, помагащи да бъдат автоматизирани изчисленията, свързани с режима на наваряване и разхода на материал.

Целта на BULUW (BULding Up by Welding) е подпомагането с конкретна, детайлна информация, осигуряваща връзката между схемата на наваряването, използвания електроден метал и реализираната чрез него твърдост. Въпреки че през последните години инфирмационните технологии масово навлязаха в повечето промишлени отрасли, в секторите, свързани с горещите технологии, информационните системи все още не са заели полагаемото им се място.


Aрхитектура на системата BULUW

Основната задача на BULUW е да автоматизира част от процеса на проектиране на обработката на информацията, свързана с конкретните технологични особености на наваряването. Тя е свързана с генерирането на предписания от елементите на технологичната карта, отнасящи се до предложения за състава и твърдостта на наварения метал.

Разработената информационна система за наваряване BULUW може да се използва и като част от мениджърска информационна система MIS, структурата на която е показана на фиг.1.

Фиг.1. Структура на мениджърска информационна система


В процеса на разработване и усъвършенстване на MIS се е наложил модулният принцип, при който на базата на функционалните области на приложение се създават относително самостоятелни модули, респективно програмни продукти, които покриват различни проблемни области. Така са се формирали като самостоятелни елементи маркетинговата, проектираща (BULUW) и финансовата подсистеми на MIS, които обаче, могат да изпълняват най-добре нейните функции, когато са внедрени и интегрирани в една цялостна, комплексна информационна система.

Мениджърската информационна система, от своя страна, обикновенно е подсистема от по-голямата управленска информационна система и служи за подпомагане на средния мениджърски персонал за вземане на структурирани и полуструктурирани решения, свързани с оперативното, и в по-малка степен - с тактическото ниво на мениджмънта.

В промишлените предприятия информационни системи от този род се използват главно в процеса на проектиране и внедряване на нови изделия, за определяне формата и състава на необходимите материали и заготовки, които следва да се изработят по време на производството. Заедно с дизайна на продукта, съвременните програмни продукти позволяват да се направи и оценка на разходите, които имат прогнозен характер (с точност до 90%) според системата и начина на производство. При определяне дизайна на продукта се залага и неговото качество чрез спазване на стандартите при конструиране и изискванията на потребителите. В етапа на проектирането на продукта най-често се използват CAD системи за компютърно проектиране. С тях се изработват скици, чертежи, технологични документи. На този етап може да се направят значителни подобрения на продукта преди той да се произведе.

Системата BULUW е насочена главно към инженерите-технолози, работещи в областта на наваряването. Тя има за цел да ги подпомогне в избора на технология, добавъчен материал и параметри на режима. За решаване на конкретния случай може да се направи сравнение с 42 характерни модела на износване (фиг.2), като за всеки от тях е посочена износващата среда, допълнителните условия и примери. Освен според условията за износване, добавъчният материал може да бъде избран по химически състав и твърдост. За тази цел в информационната система е вграден модул за търсене (фиг.3). Търсенето може да бъде ограничено според вида на материала - обмазан електрод, плътен или тръбен електроден тел или електродна лента. За избрания материал са посочени препоръчителните режими за наваряване.

Фиг.2. Примерени схеми и информация за тях


Фиг.3. Общ вид на модула, даващ връзката между състава на наварения метал и твърдостта


Информацията от BULUW, свързваща химичния състав на наварения метал с твърдостта и схемата на наваряване е полезна за практиката, защото е пряко свързана с износоустойчивостта на слоя. Пример за получените резултати, със съответните химичен състав и твърдост, съответстващи на схема No 22 при наваряване с тръбен електроден тел, са показани на фиг.4.

Фиг.4. Резултати, съответстващи на схема No 22 при наваряване с тръбен електроден тел


Системата BULUW работи с голямо разнообразие от данни. Източниците на информация са главно натрупан опит от технологични изпитания и проби, извършени преди от специалистите в производствения, техническия, технологическия, конструктивния отдели. Те са и основните потребители на информацията, генерирана от BULUW.

Информационната система BULUW беше пусната експериментално в рамките на сайта CastingArea.


Заключение

Web базираната информационна система BULUW е създадена да подпомогне с конкретна практическа информация инженерния персонал при вземането на решения, касаещи проблемите на наваряването. Надяваме се, че тя щe бъде полезна за своите потребители.


Литература

  1. Айкова Р., Управленски информационни системи, Университетско Издателство Стопанство, С., 1996.
  2. Велчева Й и др., Информационни технологии в бизнеса, Русе, РУ, 2000.
  3. Къртис, Греъм, Бизнес-информационни системи, С., Изд. къща "И.Вазов", 1995.
  4. Фрумин И.И. и др., Наплавочние материалы стран-членов СЭВ, Каталог, Москва, 1979.
  5. Garcia-Molina, Hector Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, 2001.
  6. Mc Kewon, Patrick G., Management information systems. Managing with computers, The Dryden Press, 1993.

* Докладът е изнесен на Националната конференция по машиностроене и машинознание, 8-10 септември 2008, Варна.