COMETECH LTD.  -  BULGARIA
КОМЕТЕХ ООД  -  София


Кометех ООД предлага материали за металолеенето:
 • SBa – Графитизиращ модификатор за сив и сферографитен чугун:
  Модификаторът SBa е разработен на основата на FeSi сплав и има химически състав (тегл.%): Si – 63-68, Al – 0.5-1.50,
  Ca – 0.75-2.75, Ba – 1.75-2.25, Fe – останалото. Този тип графитизатор се е утвърдил в световната практика като превъзходен модификатор при добавяне в кофата при производството на сиви и сферографитни чугуни. Барийсъдържащият модификатор е много по-ефективен от другите модификатори по отношение на т.нар."затихване" на модифициращото въздействие и е особено полезен, когато времето от добавянето му до заливането на формите е удължено или скоростта на кристализация е намалена (при по-дебели сечения на отливките). Количество на добавката е 0.2-0.6% от теглото на метала, в зависимост от температурата на чугуна и начина на добавяне.
 • Графитизиращ модификатор за сферографитни чугуни, тип SIN:
  Графитизаторът SIN е високоефективен графитизиращ модификатор, специално разработен за сферографитен чугун. Използването на SIN осигурява увеличаването на количеството на ферита в отливките от високояки чугуни в резултат на съкращаването на дифузионния път при големия брой на генерираните зародиши. Химическият състав (тегл.%) е: Si – над 65, Al – под 1.0, Ca – 1.0-2.0, Inh – над 2.5, Fe – останалото. Количество на добавката е 0.3-0.8% от теглото на метала, в зависимост от качеството на базовия чугун, дебелината на отливката и начина на модифициране.
 • Графитизиращ модификатор за сиви чугуни, тип "Сиграф":
  Предназначението на този модификатор е да достави достатъчно количество готови кристални зародиши за отделянето на въглерода като графит, вместо като цементит. С това се предотвратява образуването на избелена структура. За целта, към основната сплав – леярски FeSi се добавя финодисперсен графит (над 99% въглерод и под 0.01% сяра) и се смесват механично. Модификаторът е подходящ за сиви чугуни. Химическият състав (тегл.%) е: Si – над 60, Al – до 1.5, Ca – до 1.0, C – до 20, Fe – останалото. Количество на добавката е 0.3-0.8% от теглото на метала, в зависимост от състава на базовия чугун и дебелината на отливката.
 • Навъглеродител – супер качество:
  Базира се на чист графит, който се получава при обработката (рециклирането) на графитови електроди в специализирания цех на Кометех ООД. Прилага се при производството на качествени сферографитни и сиви чугуни. Химическият състав (тегл.%) е: C – над 96, S – под 0.05, пепел – под 0.3, летливи компоненти – под 0.8.
 • Навъглеродител – обикновен:
  Навъглеродителят се използва за отливки от сив чугун, непретенциозни по отношение съдържанието на сяра. Химическият състав (тегл.%) е: C – над 78, S – под 1.0, пепел – под 18, летливи компоненти – под 3.0.
 • Фероникел:
  Химическият състав (тегл.%) на фероникела е: Ni – 30-40, C – 1.5, Si – 1.05, S – 0.04, P – 0.06.
 • Окислителни и обезсярващи прахообразни смеси, порьозни тапи:
  Окислителната смес "Окситех" се използва за понижаване на концентрацията на Si и Mn, и частично на P в течния чугун, чрез обработка в кофата. Има съдържание на кислород 20-25%. Обезсярващата смес "Десулфотех" е предназначена за обезсярване на течен чугун или на стомана, като се осигурява над 80% десулфурация при разбъркване в кофата. Порьозните тапи за реализация на горните процеси в кофата гарантират продухване на течния чугун минимум 10 часа.
Кометех ООД доставя специално оборудване за чугунолеенето:
 • Леярски кофи:
  Кофите са конусни, с ръчно накланяне и имат капацитет 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 до 12000 кг.
 • Специализирани кофи:
  Кофите са с капак-тъндиш за модифицираща обработка на сферографитни чугуни по процеса "модифициране чрез капак-междинна кофа". Капацитет – 500, 750, 1000, 1500 кг.
Кометех ООД предлага импортни и произведени в специализирания си цех рециклирани електроди, графитови поти, тигли и сърца. Фирма Кометех притежава технологичното "ноу-хау" и Цеха за защитно покритие на електроди – ЦЗПЕ-Кремиковци. Защитното покритие намалява значително страничното окисляване на електродите в електродъговата пещ и осигурява намаляване на разхода на електроди от 15 до 25%.

За контакти:

КОМЕТЕХ ООД

ул.Враня 32, 1233 София
тел.: (02) 931 1733,  факс: (02) 931 1607
e-mail:   cometech@sofiaonline.net
website: www.cometech-bg.com