Проф. дтн. Георги Стойчев Ангелов, 22.04.1930 - 1.01.1993, Основател на Лабораторията по леене, ТУ-София, организатор на 48 Международен конгрес по металолеене 1981
Георги Стойчев Ангелов  (22 април 1930, с.Горна Василиса, Софийско - 1 януари 1993, София)

Завършва МЕИ-София през 1954, специалност общо машиностроене. Защитава дисертация (к.т.н.) на тема "Влияние на ултразвука и вибрациите върху структурообразуването при кристализацията и графитизацията на белия чугун", ВМЕИ-София, 1964, и докторска дисертация (д.т.н.) на тема "Влияние на ултразвука и вибрациите върху физикохимическите и леярските свойства на металите и кристализацията на отливките", ВМЕИ-София, 1978.

Асистент по металознание от 1954, доцент от 1967, професор от 1979. Основател и ръководител на направление "Леене на металите" към катедра МТМ, функционален декан към ВМЕИ-София, член на ФС на НТС и на СНС, председател на секция "Металолеене" към съюза по машиностроене.

Научна и преподавателска дейност в областта на технологията на машиностроителните материали, леенето на металите и леярските машини. Учебни издания: "Обзавеждане на леярни цехове" - 1971, "Ръководство за лабораторни упражнения по леене на металите", в съавторство - 1972, "Леене на металите" - 1973, "Приложение на ултразвука в промишлеността", в съавторство - 1975, "Съвременни методи за изработване на леярски сърца", в съавторство - 1975, "Машини и автоматизация на леярското производство" - 1983, "Вакуумно формоване", в съавторство - 1984, "Ръководство за курсово проектиране по технология на леярското производство", в съавторство - 1985, "Технология на леярското производство" - 1988.

Автор на множество публикации у нас и в чужбина. Учен със световна известност, авторитетен представител на нашата страна в CIATF (сега WFO-World Foundrymen Organization), организатор на единствения досега проведен в България (48-ми) Международен конгрес по леярство, Варна, 1981 г.

Един от хората, посветили се в изследването и внедряването в България на технологичния процес "Вакуумно формоване", със съществен принос в реализацията на различни инсталации за производство на моделна екипировка в наши предприятия.

кликни за уголемяване кликни за уголемяване кликни за уголемяване кликни за уголемяване

_______

Използвани са текстови извадки от Биографичен алманах 1945-1995, отг.редактор Мл.Цонев, Издателство на ТУ - София, 1995, 320 с.