IX НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ по МЕТАЛОЛЕЕНЕ

5-6 октомври 2000 г.
Дом на науката и техниката, гр. Ловеч


Собствена информация

На 5-6 октомври 2000 г. в Дома на науката и техниката гр.Ловеч се проведе Националната научно-техническа конференция "Състояние и постижения на леярското производство в Република България - технологии, пазари, проблеми, тенденции".

Конференцията беше открита от ст.н.с. д-р Величко Стаменов, председател на ННТД "Металолеене". В неговия доклад беше направен точен и откровен анализ на леярското производство в България. Веднага след това, представители на фирмата Foseco запознаха участниците в Конференцията с някои от своите продукти – керамични филтри, екзотермични втулки за мъртви глави и покрития.

По време на деловата част на Конференцията бяха изнесени доклади, които породиха интересни дискусии сред авторите и участниците. Вечерта на 5 октомври се състоя дружеска среща, където, както е обичайно, в непринудена среда се проведоха още много полезни разговори.Доклади, представени на Конференцията
 1. Точни отливки на формообразуващите за пресоване на хартиени изделия
  доц. д-р Р.Радев, ст.н.с. д-р Р.Иванова, гл.ас. Н.Атанасов, инж. С.Илиев, ТУ-Варна

 2. Поведение на чугуните при нагряване
  проф. дтн. Р.Тодоров, ас. Монова, ТУ-Габрово

 3. Поведение на чугуните при закаляване
  гл.ас. д-р Г.Рашев, проф. дтн Р.Тодоров, ТУ-Габрово

 4. Относно влиянието на Si върху превръщането на аустенита в долен бейнит
  гл.ас. д-р Г.Рашев, проф. дтн Р.Тодоров, ТУ-Габрово

 5. Термично обработване на детайли, получени чрез леене по стопяеми модели
  ст.ас. Хр.Тодоров, доц. д-р Ст.Парашкевов, ТУ-Габрово

 6. Усъвършенстване процеса на леене в индукционни тиглови пещи
  д-р Ив.Митев, ТУ-Габрово

 7. Разширяване на приложенията на центробежното леене с вертикална ос на фасонни отливки
  н.с. І ст. д-р Ив.Георгиев, н.с. І ст. д-р В.Вълков, ИМ-БАН

 8. Теоретични и експериментални изследвания при центробежното металолеене с вертикална ос
  н.с. І ст. д-р Ив.Георгиев, н.с. І ст. д-р В.Вълков, ИМ-БАН

 9. Методика за изследване на металното проникване и пригара
  инж. Г.Добрев, н.с. А.Великов, н.с. Ст.Влаев, ИМ-БАН

 10. Кавитационно устойчиви азотни стомани за корабни витла
  н.с. І ст. д-р Хр.Пенчев, н.с. І ст. д-р В.Вълков, н.с. І ст. д-р Ив.Георгиев, ИМ-БАН

 11. Нови средства и възможности за компютърна симулация и оптимизация на леярския технологичен процес с MagmaSoft
  н.с. д-р Г.Георгиев, ИМ-БАН

 12. Нови средства и подходи за компютърно симулиране и оптимизация на процесите при формиране на отливки в Института по металознание-БАН
  н.с. д-р Г.Георгиев, д-р И.Кацаров, д-р К.Даскалов, ИМ-БАН

 13. Инфилтрационна ликвация - един необходим компромис при обемно изграждане на отливки
  от сплав AlSi7Mg

  ст.н.с. І ст. дтн Е.Момчилов, ст.н.с. д-р Сл.Константинова, н.с. І ст. Г.Бъчваров, ИМ-БАН

 14. Изследване на пукнатиноустойчивостта на сплав AlSi12CuMgN
  ст.н.с. Р.Ковачева, н.с. Л.Станев, ст.н.с. Ю.Давидов, ИМ-БАН Ловеч   2008   2005   2002     48-ми Международен конгрес по леярство, Варна, 1981 г.    Минали и предстоящи леярски форуми     Метало-Леярски истории
 CastingArea - главна страница