С благодарност към истинските ми приятели.

In brief, in English
Т Е Х Н И Ч Е С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т  -  С О Ф И Я
Машинно-технологичен факултет
Катедра "Материалознание и технология на материалите"


инж. Деньо Алипиев Георгиев

Изследване на възможностите за изработване и свойствата на леярски пластмасови модели
с използване на вакуумирани форми

Д И С Е Р Т А Ц И Я

представена за присъждане на образователната и научна степен

Доктор

Научен ръководител:
Проф. дтн. Георги Стойчев Ангелов

София, 2007
Автореферат Съдържание      следваща страница