Леярски бюлетин, издание на ИМЛТ   ЛЕЯРСКИ БЮЛЕТИН
  FOUNDRY BULLETIN


Леярският бюлетин е издание на  Института по металолеене и леярски технологии (ИМЛТ) АД. Излиза със съдействието на Съюза на леярите към Браншовата камара по машиностроене

Леярският бюлетин съдържа търговска и научно-техническа информация  и  излиза всяко тримесечие. Разпространява се между производителите на отливки срещу платен годишен абонамент.

Обявите, съдържащи търговска информация, се публикуват срещу писмена заявка, подписана от ръководителя на фирмата, гарантиращ наличността и качеството на стоката (при обяви за продажба) и ангажименти за изпълнение на поставените от заявителя условия (при обяви за покупки).

Страницата с научно-техническа информация съдържа извлечения (заглавие и кратка анотация) от по-важни статии, отпечатани в различни леярски списания по света. Чрез нас може да се заяви копие или превод на определена статия, чиято анотация е публикувана в бюлетина.

Всички абонати ползват следните предимства:
  • публикуване на една безплатна реклама годишно с площ от два стандартни реда; всяка следваща реклама се заплаща с отстъпка;
  • при заявяване на копия от статии и преводи услугата се предоставя по преференциални цени.
За контакти:

н.с.инж.Милко Миланов - Изп. Директор на ИМЛТ АД
мобилен: 0887 829138

Редакционна колегия:
д-р инж.Георги Хубенов, н.с.инж.Милко Миланов, инж.Ели Илиева - отговорен редактор


ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЛЕЕНЕ И ЛЕЯРСКИ ТЕХНОЛОГИИ АД
бул."Асен Йорданов" 10, 1592 София, тел. / факс: (02) 979 0903, e-mail: imlt_ad@yahoo.com, website: www.imlt.bg