APRONECS LTD.  -  BULGARIA
АПРОНЕКС ООД - Габрово


Apronecs Ltd. is founded in 1989 in the town of Gabrovo.

The main priorities of the company are: Power Electronics, Engineering, Automated Technological Control Systems, Ultrasonic Devices and Equipment, Custom Design of new Electronic and Technological Devices.

Apronecs Ltd. designs and produces the following types of Power Electronic equipment:
  • High frequency generators and invertars for induction heating, melting, hardening and welding of metals;
  • Power rectifiers for electrolysis and DC drives;
  • Exciting systems for synchronous and DC motors;
  • Specialized machines for heating, melting, casting, hardening, annealing, etc.;
  • Inverter type high frequency welding sets, portable and stationary welding machines.
Contact:

Dipl. eng. Tsvetan Nedkov

APRONECS LTD.

20 H. Dimitar str., 5300 Gabrovo, BULGARIA
tel.: (++359 66) 819 300, 819 301,  fax: (++359 66) 819 302
website: www.apronecs.com    www.induction-heating.comАпронекс ООД е основано през 1989 г. в град Габрово.

Основните насоки в дейността на фирмата са: силова електроника, инженеринг, автоматизирани системи за управление на технологични процеси, ултразвуково оборудване, лабораторно оборудване, проектиране на специализирано технологично оборудване по задание на клиента.

В областта на силовата електроника Апронекс произвежда следните типове оборудване:
  • ТВЧ генератори и инвертори за индукционно нагряване, топене, закаляване и спояване на метали;
  • Токоизправители за галванични цели, електролиза, управление на постоянно токови задвижвания;
  • Възбудители на синхронни и постоянно токови двигатели;
  • Специализирани машини за закаляване, нагряване, топене, леене и други;
  • Инверторни високочестотни източници за заваряване, преносими и стационарни заваръчни апарати.
За контакти:

инж. Цветан Недков

АПРОНЕКС ООД

ул."Х.Димитър" 20, 5300 Габрово
тел. (066) 819 300, 819 301,  факс: (066) 794483
website: www.apronecs.bg    www.induction-heating.com