Съдържание

Заглавна страница
 1. Глава 1. Металургия

  1.1. Материали, използвани в металургията
           Огнеупорни материали. Руди. Горива.

  1.2. Добиване на чугун
           Устройство и принцип на действие на високата пещ. Физико-химични процеси във високата пещ.

  1.3. Добиване на стомана
           Пряка редукция на желязната руда, Индиректни методи за добиване на стомана. Добиване на стомана в конвертори. Сименс-мартенов
           метод за добиване на стомана. Устройство на сименс-мартенова пещ. Физико - химични процеси. Добиване на стомана в електропещи.
           Предимства на електропещите. Електродъгови пещи - устройство и процеси. Индукционни пещи - устройство и процеси. Предимства и
           недостатъци на индукционните пещи.

  1.4. Разливане на стоманата
           Разливане в кокили. Непрекъснато леене на стомана.

  1.5. Методи за добиване на качествени стомани
           Електрошлаково претопяване. Вакуумнодъгов процес. Плазменодъгов процес. Устройство и действие на плазмено-дъгова пещ.

  1.6. Технологични особености при добиване на цветни метали
           Технология за получаване на мед. Технология за получаване на алуминий. Хидрометалургичени методи за добиването на цветни метали.

 2. Глава 2. Леене на сплавите

  2.1. Технологични особености при получаването на отливки в пясъчно-глинести форми
           Технология на проектиране на отливки. Моделен комплект. Леякова система. Определяне на количеството на шихтовите материали.
           Вагрянка. Машинно формоване.

  2.2. Формовъчни материали и смеси
           Свойства на формовъчните смеси. Формовъчни материали. Свързващи вещества. Спомагателни материали.

 3. Глава 3. Технологични особености на специалните леярски методи

  3.1. Точно леене в еднократни форми
           Леене със стопяем восъчен модел. Технология на леене по стопяеми модели. Леене по газифицируем модел. Леене в черупкови форми.
           Предимства и недостатъци на черупковото леене.

  3.2. Центробежно леене
           Същност. Предимства и недостатъци на центробежното леене.

  3.3. Леене в метални форми
           Устройство на кокилите. Особености на леенето в кокили. Предимства и недостатъци на кокилното леене.

  3.4. Леене под налягане
           Пресформи за леене под налягане. Машини за леене под налягане. Леене с противоналягане. Предимства на леенето
           с противоналягане.

 4. Глава 4. Леярски свойства на металите и сплавите

  4.1. Тънколивкост
  4.2. Ликвация
  4.3. Свиване на металите и сплавите и образуване на всмукнатини
  4.4. Напрежения и пукнатини в отливките
  4.5. Леярски свойства на чугуна и стоманата

 5. Глава 5. Обработване на металите чрез пластична деформация

  5.1. Основни понятия

  5.2. Технологични особености при получаване на изделия и заготовки чрез коване
           Предимства и недостатъци на коването. Видове операции при свободно коване.

  5.3. Технологични особености при получаване на изделия и заготовки чрез обемно щамповане
           Етапи на процеса обемно щамповане. Видове щамповане. Обща схема на процеса горещо обемно щамповане. Разработване на
           технология за обемно щамповане.

  5.4. Технологични особености при получаване на изделия и заготовки чрез валцуване
           Валцуване. Валцови машини.

  5.5. Технологични особености при получаване на изделия и заготовки чрез пресуване
  5.6. Технологични особености при получаване на изделия и заготовки чрез изтегляне през дюза
  5.7. Технологични особености при получаване на изделия и заготовки чрез листово щамповане

 6. Глава 6. Заваряване на металите

  6.1. Класификация на методите за заваряване
           Заваряване чрез стопяване. Заваряване в твърдо състояние.

  6.2. Общи сведения за методите на заваряване
           Източници на термична енергия. Основни понятия за елементите на заварени съединения. Видове заварени съединения. Подготовка на
           съединението за заваряване. Основи на електродъговото заваряване. Технология на електродъговото заваряване. Токоизточници.
           Металургични процеси при заваряване. Технология на ръчното електродъгово заваряване. Електроди за ръчно електродъгово
           заваряване. Технология на механизираното полфлюсово заваряване. Особености на заваряването под слой от флюс. Технология на
           заваряване с нетопим електрод в среда от инертен газ (ВИГ). Технология на заваряване с топим електрод в среда от инертен газ (МИГ).
           Технология на заваряване с топим електрод в среда от активен газ (МАГ). Електро-съпротивително заваряване.


 7. Глава 7. Заваряемост на металите

  7.1. Показатели за заваряемост
  7.2. Оценяване на заваряемостта
  7.3. Технологична якост на заварените съединения

  7.4. Технологични особености при заваряването на различни материали
           Заваряване на въглеродни стомани. Заваряване на легирани стомани. Заваряване на чугун. Особености при заваряване на мед и
            медни сплави. Особености на заваряването на алуминий и алуминиеви сплави. Заваряване на титан и титанови сплави.

  7.5. Дефекти на заваръчните шевове
           Дефекти при подготовката и монтажа. Външни заваръчни дефекти. Вътрешни заваръчни дефекти.

  7.6. Контрол на дефектите

 8. Глава 8. Прахова металургия

  8.1. Основни сведения
  8.2. Методи за производство на метални прахове. Технологични свойства

  8.3. Технологични методи
           Пресуване на метални прахове. Шликерно леене. Горещо пресуване. Валцуване на метални прахове.

  8.4. Производство на изделия от твърди сплави
           Класификация и маркировка на твърдите сплави. Праховометалургични инструменти от диамант.
Използвана литература

« « « предходна страница         начална страница на учебника         CastingArea - главна страница